ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :

Με την απόφαση 16/2016 του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΤ, αποφασίσθηκε και υπεβλήθη αίτημα για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο του προγράμματος ”Άθληση για Όλους”. Η τελική έγκριση της πρόσληψης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών) δίνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που αποτελεί τον εποπτεύοντα φορέα. Το σύνολο της δαπάνης θα καλύπτεται από την Γ.Γ.Α. Το πρόγραμμα και η δομή του, όπως υποβλήθηκαν , με σκοπό την τελική έγκριση της πρόσληψης έχει ως εξής :plano